Kjære leser,

norwayÅ si noe – å mene noe annet: for personer med afasi er dette en del av hverdagen.

Afasi forekommer over hele verden og kan ramme hvem som helst. Globalt er det mer enn fem millioner mennesker som er rammet av afasi.

Vedlagt vil du finne informasjonsbrosjyrer om afasi. Afasi er begrepet som brukes om språklige funksjonsvansker etter skade i hjernen, som plutselig gjør mennesker ute av stand til å snakke, forstå, lese eller skrive normalt.

 

Disse brosjyrene er gratis og gjort tilgjengelige for deg av Association Internationale Aphasie. Denne foreningen har, blant mange andre formål, som målsetning å informere mennesker verden over om dette drastiske språkhandikappet, som afasier. Takket være de nasjonale afasiorganisasjonene som er knyttet til denne verdensomspennende foreningen, og takket være støtten fra ulike rotaryklubber, kan vi nå tilby deg disse brosjyrene.

Brosjyrene er ment som informasjon til pasienter og deres pårørende. Vi ber deg om å spre disse brosjyrene innenfor din egen organisasjon/arbeidsplass eller sørge for at de blir distribuert på hensiktsmessige steder. Slike steder kan være nevrologiske avdelinger på sykehus, rehabiliteringssentre, sykehjem, voksenopplæringssentre eller brukerorganisasjonen Afasiforbundet i Norge samt forbundets lokalforeninger.

Vi håper at denne informasjonen vil være til nytte for deg, og spesielt håper vi å være med på å forhindre at mennesker som blir rammet av afasi ender opp i sosial isolasjon. Vi tar i mot dine reaksjoner og forslag med takk, og i den forbindelse kan undertegnede kontaktes (helst på engelsk).

 Hva er afasi?

Afasi er en språk- og kommunikasjonsvanske.

Med vennlig hilsen

 ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE

 Members of the AIA Board of Governors